Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program 2018-2022

12. 9. 2018

V o l e b n í   p r o g r a m

pro volby do zastupitelstva městyse Černý Důl

na volební období  2018 – 2022

------------------------------------------------------------------------------------------

   Vážení spoluobčané Černého Dolu,Čisté v Krkonoších a Fořtu,

tímto Vám představujeme SNK , které je pokračováním sdružení „Top 09 a NK“ v předešlých volebních obdobích a to s plnou podporou současného starosty.

   V tomto volebním programu Vám předkládáme naše cíle , kterými chceme jednak navázat na cíle z předešlých období , ale také dále pokračovat ve všestranném rozvoji našeho městyse a pečováním o potřeby všech jeho občanů.

PARTNERSTVÍ 2018

 je sdružení nezávislých kandidátů ze všech částí městyse z nichž většina má již zkušenosti s prací v zastupitelstvu a kteří dokáží zastávat zájmy, názory, potřeby a myšlenky široké veřejnosti. Zároveň jsou schopni je prosazovat a společně najít způsob jejich realizace.

   Všichni chápeme svou kandidaturu jako možnost aktivního a cílevědomého zasazení se o rozvoj  městyse a hájení zájmů a potřeb občanů (všech věkových a zájmových skupin) a také podnikatelů a firem.

 

Strategie rozvoje obce

 

Hlavními cíli je zabezpečování základních potřeb všech obyvatel, tj. zejména zásobování pitnou vodou, elektrickou energií a plynem, čištění odpadních vod, udržování obecních komunikací, veřejné osvětlení, mateřská a základní škola, lékařská péče, hromadná doprava, poštovní úřad, prodejna potravin, podmínky pro vytváření nových pracovních míst, podmínky pro výstavbu rodinných domů, rozšiřování možností pro trávení volného času nejen dětí, podpora sportovního a kulturního života v obci, péče o starší občany, péče o estetický vzhled obce a v neposlední řadě (pro dlouhodobé zabezpečování těchto cílů a pro  budoucnost rozvoje obce) podpora turistického ruchu a podnikání v obci.

 

1) Infrastruktura městyse

   V zájmu dalšího uspokojování potřeb obyvatel a návštěvníků městyse budeme, v závislosti na finančních možnostech, mimo běžných oprav a údržby, soustředit svou pozornost a úsilí  na tyto cíle :

 

     - pokračovat v přípravách a usilovat o realizaci stavby části cyklostezky č.22 (od Lánova)   

        podél silnice č.I/ 14 z křižovatky v Čisté v Krkonoších k autokempu                                                                                                       

     - důrazné prosazování rekonstrukce silnice II/297 po Čisté v Krk. KH krajem

     - opravy místních komunikací v městysi      

     - dokončení výstavby ČOV a kanalizace

     - provozování ČOV, kanalizace a vodovodu vlastními silami městyse

     - postupná výměna stávajících světel veřejného osvětlení za LED světla – výrazná úspora

       el.energie     

     - výměna zastaralých částí vodovodu uložených v silnici II/297 před její rekonstrukcí    

     - projektová dokumentace. stavební povolení a následná rekonstrukci náměstí

     - rekonstrukce objektu obchodu ve Fořtu s vestavbou dvou sociálních bytů (v případě   

       vhodného dotačního programu)

    - obnova hřbitova v Černém Dole (v případě vhodného dotačního programu)

    - fasáda objektu čp.61 (zdravotní středisko) v Černém Dole (v případě vhodného dotačního

       programu)

 

2) Podpora  rodin s dětmi a bezpečnost 

   Podpora rodin s dětmi je jedna z důležitých podmínek pro to, aby mladé rodiny nemusely  

   odcházet z městyse za lepším. V této oblasti jsou naše tyto cíle:

 

    - vyhledání vhodného pozemku a následná výstavba dětského hřiště v Černém Dole

    - finanční podpora rodičům dětí navštěvujících místní ZŠ (pastelkovné)

    - zajištění možnosti docházky dětí do MŠ pro všechny rodiče z městyse

    - podpora lyžařských oddílů v Černém Dole a Janských Lázních

    - podpora dětských sportovních oddílů v městysi

    - pokračování spolupráce s Městskou policií Trutnov pro zvýšení bezpečnosti občanů a

      ochrany jejich majetku

    - výstavba chodníku okolo bývalé Tojiby – ve spolupráci s vlastníkem objektu

    - výstavba chodníku mezi ZŠ a MŠ včetně přechodu pro chodce

    - hledat způsoby řešení častého překračovaní přikázané rychlosti v obci

 

3) Základní škola a Mateřská škola

   Udržet v městysi fungující MŠ a ZŠ je naší další prioritou. V této oblasti našimi cíli jsou:

 

    - podpora aktivit příspěvkové organizace ZŠ a MŠ

    - projektová dokumentace na zateplení ZŠ

    - zateplení objektu ZŠ (v případě vhodného dotačního programu)

 

4) Zlepšení estetického vzhledu městyse a kvality života občanů 

  Nejen městys prostřednictvím technických služeb, ale i všichni ostatní vlastníci nemovitostí v katastru městyse se musí podílet na zlepšení životního prostředí a pohody ve svém okolí. K tomu se naše sdružení zavazuje plnit tyto cíle :

   

    - navržení a výstavba nových autobusových zastávek

    - upravit místa pro kontejnery na tříděný odpad tak, aby svým vzhledem odpovídaly 

      autobusovým zastávkám

    - důsledně řešit likvidaci případných černých skládek včetně postihu

    - nadále působit na vlastníky nemovitostí s cílem průběžného udržování pozemků a

      pořádku na nich a průběžného udržování prostor např. mezi plotem a přilehlou silnicí   

      nebo místní komunikací

    - pokračovat v působení na občany a majitele nemovitostí k dodržování nedělního klidu

    - péče o památné stromy a veřejnou zeleň obecně

    - kontrola plnění závazku Povodí Labe (kácení náletových dřevin na březích potoka Čistá a

       opravy nábřežních zdí potoka)

    - požadavek na náhradní výsadbu při povolování kácení stromů

    - zlepšení přístupu ke zdravotní péči v městysi

 

 

 

5) Kultura a sport

  Naše sdružení má zájem udržet již tradiční kulturní akce v režii městyse a nadále podporovat všechny kulturní a sportovní akce a činnosti Klubu důchodců, TJ SOKOL, Spolku Krakonoš, SDH, Spolku pro kostel Fořt a dalších. V této oblasti máme tyto cíle:

 

     - zlepšení vybavení pro širší využití tělocvičny (sociální zařízení, kuchyňka aj.)

     - oprava povrchu víceúčelové plochy na parkovišti v Černém Dole

     - podpora kulturních a sportovních akcí na všech sportovištích a v tělocvičně

     - výměnné výstavy umělců a tradičních lidových řemesel v muzeu podzemí Krkonoš

    

6) Informovanost občanů

  Pro kvalitní informovanost občanů máme tyto cíle:

 

     - plné využívání možností bezdrátového rozhlasu ( případné doladění v rámci možností

        pro jeho větší srozumitelnost)

     - zasílání zpráv e-mailem co nejvíce občanům

     - zvážíme možnost zasílání SMS zpráv

     - i nadále vydávat Černodolský zpravodaj

 

7) Cestovní ruch a podnikání

  Podpora našich podnikatelů nejen v cestovním ruchu je jednou z našich priorit strategického rozvoje městyse (finanční přínos do rozpočtu, vytvoření nových pracovních příležitostí atd.) . Naše podpora bude spočívat v těchto cílech:

 

     - soustavná aktualizace webových stránek městyse

     - orientační systém městyse

     - udržování již vytvořených turistických stezek a případné vytvoření nových (např.

        z Černého Dolu přes Čistou v Krk. do autokempu mimo hl. silnici aj.)

     - podpora založení Spolku podnikatelů v městysi

 

 

 

Vážení spoluobčané ,

v nadcházejícím volebním období od nás můžete  očekávat odpovědné vedení městyse a kromě jiného také slušné, srozumitelné a vstřícné jednání a aktivní přístup k řešení Vašich problémů.